Politikalar

Politikalar

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

SOCAR ALİAĞA LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak yüksek standartlarda limancılık faaliyetleri sunmayı ilke edindiğimizi beyan ediyoruz.
Bu politika, işlerimizin sürdürülebilirliği ve büyümesinde kritik öneme sahip olan çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına duyduğumuz hassasiyet temelinde oluşturulmuştur. Bize göre iş sağlığı ve güvenliği, faaliyetlerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çevrenin korunması ve çevre yönetimine dair taahhüdümüz, tüm kurumsal prosedür ve politikalarımıza yansıtılır.

Bu doğrultuda;
Tüm ulusal iş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarına uyuma ilave olarak, uluslararası standartlarda uygulamalar geliştirmeyi, Tüm iş sağlığı güvenliği ve çevresel tehdit ve fırsatları tanımlayarak, riskleri kabul edilebilir seviyelerde tutmak için kontroller ve teknikler geliştirmeyi, çalışma ortamında önemli bir değişiklik meydana geldiğinde risk değerlendirmelerini zamanında güncellemeyi, potansiyel ölüm ve yaralanma tehlikelerinin önlenmesine yönelik tedbirler almayı,

Faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibimize bağlı olarak iş sağlığı güvenliği ve çevre konularında ölçülebilir kurumsal hedefler belirlemeyi ve düzenli raporlamalar ile bu hedeflerin takibini sağlamayı,

Emisyon ve atık oranımızı düşürerek hava, su ve toprak kirliliğini önlemeyi, doğal kaynaklarımızı koruyarak insana ve çevreye saygılı olmayı, Tüm paydaşlarımızın, şirketimizin iş sağlığı güvenliği ve çevre politikalarına uymalarını sağlamayı, iş sağlığı güvenliği ve çevre mevzuatlarına uygun hareket eden taraflar ile çalışmayı,

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel kazalara, olaylara, hasarlara neden olan durum ve davranışlara karşı sıfır tolerans göstermeyi,

İş sağlığı güvenliği ve çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerinin her zaman içinde olmayı ve bu iş birliklerine pozitif değer katmayı,

Operasyonel mükemmellik ve sürekli iyileştirme metodolojisi sayesinde verimliliği arttırmayı ve en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Müşteri şikâyetlerini sistematik olarak takip ederek en hızlı şekilde sonuçlandırıp, müşterilerimize zamanında, doğru bilgilendirme yapmayı,

Tüm iş süreçlerinin etkinliğini her daim kontrol etmeyi ve gerektiğinde değişiklikleri yönetmeyi,

Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,

Entegre yönetim sistemi standartları gereksinimlerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile karşılamayı ve uygulamalarını sürekli geliştirmeyi.

Ulusal ve uluslararası yasal şartlar, mevzuat, standart ve diğer gereklilikler ile uyumlu olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,

İç ve dış paydaşlarımız ile açık, şeffaf ve karşılıklı güvene dayalı iletişim kurmayı,

taahhüt ederiz.

Giriş ve Kapsam

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A.Ş. (“SOCAR Terminal”) tarafından kullanıma sunulan ve işletilen http://www.socarterminal.com.tr (“İnternet Sitesi”) alan adlı sitemizin kullanımı sırasında işlediğimiz kişisel veriler hakkındaki kuralları belirler. Politika’nın amacı, Veri Sahiplerinin (İnternet Sitesi’nin kullanılması esnasında kişisel verileri işlenen kişiler bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacak) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamak.
İnternet Sitesi’nin kullanımı, bu Politika’nın okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelir. Eğer bu Politika’da belirtilen kuralları kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesi’nin kullanımını derhal sonlandırınız.
İnternet Sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine ya da uygulamalara ya da benzeri unsurlara bağlantı verilmesi halinde, söz konusu bağlantının kullanımı neticesinde erişilen internet siteleri, uygulamalar ya da benzeri unsurlar bu Politika’nın kapsamı dışında kalır. Söz konusu durumlarda ilgili internet sitesinin, uygulamanın ya da benzeri unsurun gizlilik politikası uygulama alanı bulabilir.
Kişisel veri niteliği teşkil etmeyen veriler ile anonimleştirilmiş veriler, bu Politika kapsamı dışında kalır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Açısından Veri Sorumlusu Kim?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu; Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No: 16, 35800 Aliağa / İzmir adresinde yerleşik olan şirketimiz SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği A. Ş.’dir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Temel Prensiplerimiz

Kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki prensiplere uygun hareket ediyoruz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 • Adınız, soyadınız,
 • E-posta adresiniz,
 • SOCAR Terminal iletişim formu vasıtasıyla gönderdiğiniz talebiniz/öneriniz/şikâyetiniz,
 • IP adresiniz,
 • İnsan Kaynakları bölümümüz üzerinden ilettiğiniz özgeçmiş bilgileriniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenme Amaçları Neler?

SOCAR Terminal tarafından kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanır.
SOCAR Terminal olarak kişisel verilerinizi, taleplerinizi/önerilerinizi/şikâyetlerinizi değerlendirmek, çözümlemek ve yanıtlamak amacıyla kullanabiliriz. Bunun yanında toplanan kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, Veri Sahiplerine yönelik kullanım alışkanlıklarının tespiti, pazarlama ve satış faaliyetleri yapılması, insan kaynakları yönetimi, İnternet Sitesi’nin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yazılım kaynaklı hataların giderilmesi gibi amaçlarla işlenebilir.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılır?

Bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiğimiz yeni kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle (bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil) ve SOCAR Türkiye bünyesindeki paydaşlarımız ile söz konusu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak için paylaşabiliriz.
Bunlara ek olarak İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yazılım kaynaklı hataların giderilmesi amacıyla da kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz, çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, SOCAR Terminal olarak uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt ederiz.
Kişisel verileriniz SOCAR Terminal tarafından bu Politika’da ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak tarafımızca işlenmez ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

13 Yaşın Altındaki Kişilerin Kişisel Verilerine İlişkin Uyarı

SOCAR Terminal on üç (13) yaşın altındaki kişilerin kişisel verilerini işlemeyiz. Bu kapsamda on üç (13) yaşın altında olduğu tespit edilen kişilerin kişisel verileri, veli veya vasilerinin onayı olmaması halinde derhal silinir ve işlenmez.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Neler?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, SOCAR Terminal’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Neler?

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz (30) gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılır.
Veri Sahibi olarak bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu ve ayrıca söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi halde, SOCAR Terminal olarak herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
Kişisel verilerinizin tarafımızca kullanılmasını engelleyecek taleplerde bulunmanız halinde, İnternet Sitesi’nin tüm veya bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

İletişim

Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ancak yasal yollar kullanılmadan ve ilgili kanunun öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uymadan kurulan iletişimler tarafımızca dikkate alınmayabilir.

Şirketimiz bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul etmekte, faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik öneme sahip olan bilginin, yaşam döngüsü boyunca uygun şekilde korunması önem arz etmektedir. 

SOCAR Türkiye’de bilgi güvenliği; iş sürekliliğini sağlamak, maddi kayıplar ve güvenlik ihlallerinden doğacak zararları en aza indirmek amacıyla bilginin tehlike ve tehditlere karşı korunması olarak tanımlanır. Bilgi güvenliği ile değeri olan her türlü kurumsal ve kişisel verinin;

 • Sadece yetkili personel tarafından bilinmesi ve erişilmesi için gizliliği,
 • Bilginin doğru ve tam olması, yapılan değişikliklerin kontrol altında tutulması için bütünlüğü,
 • Yetkisi olan kişilerin her ihtiyaç duyduğunda bilgiyi kullanabilmesi için erişilebilirliği 

 

temin edilir ve korunması sağlanır. 

Şirketimizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda bilgi güvenliğinin stratejik bir husus olarak ele alınması, risk ve süreç odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi sağlanır ve aşağıdaki kazanımların elde edilmesi amaçlanır; 

 • İş sürekliliğinin sağlanması
 • Olası risklerin sınırlandırılması ve yönetilmesi
 • Yasal yükümlülüklerin, uyum gereksinimlerinin ve diğer gerekliliklerin karşılanması
 • İç ve dış müşterilere sunulan hizmetlerde veri güvenliğinin sağlanması
 • Üretim tesislerimizin siber tehditlere karşı korunması
 • Rekabet avantajı elde edilmesi
 • Kurum prestijinin korunması
 • Bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması

Şirketimizde bilgi güvenliği; uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar doğrultusunda risk yönetimi yaklaşımıyla planlanır, uygulanır, izlenir ve gözden geçirilerek geliştirilir. Bilgi güvenliği riskleri analiz edilir, risk azaltıcı faaliyetler yürütülür, bağımsız denetçilerle periyodik denetimlerle gözden geçirmeler gerçekleştirilir.

SOCAR Türkiye Üst Yönetimi; elektronik veya fiziksel ortamda saklanan, işlenen veya iletilen bilginin korunması için gerekli güvenlik önlemlerini alacağını, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde sürekli iyileştirme için gerekli kaynağı ve desteği sağlayacağını, yasal ve diğer gerekliliklere uymayı taahhüt eder.

Şirketimiz; ülkemizdeki yasal mevzuatlar ve özellikle EPDK ile KVKK düzenlemeleri gereğince bilginin ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bilgi güvenliğinin sağlanması için başta veri ve süreç sahipleri olmak üzere tüm çalışanlarımıza görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle şirket bilgi sistemlerini kullanan, yöneten ve bilgi varlıklarına erişen herkes aşağıdaki sorumluluklara uymak zorundadır.

 • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini korumak
 • Bilgi güvenliği politika, standart, prosedür ve talimatlarını bilmek ve uygulamak
 • BT kaynaklarını yasalara, politikalara ve iş amaçlarına uygun kullanmak
 • Temiz masa ve ekran politikasını benimsemek ve uygulamak
 • Kişisel bilgilerin gizliliğini ve mahremiyetini sağlamak
 • Bilgiyi sadece yetkili kişiler ile paylaşmak
 • Tahmin edilmesi zor parolalar kullanmak ve gizliliğini sağlamak
 • Bilginin uygun şekilde yedeklenmesini ve iş sürekliliğini sağlamak
 • Sahibi olunan veriler için bilgi sınıflandırması yapmak ve gerekli önlemleri almak
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını ve potansiyel zafiyetleri raporlamak